Έργο

 

 

 

Τίτλος: ROBOtics Learning for empowering the new GENerations of EU Innovators
Ακρωνύμιο: ROBOGENIUS
Κωδικός σχεδίου: 2018-1-FR01-KA201-047798
Ημερομηνία έναρξης σχεδίου: 01 Σεπτεμβρίου  2018
Ημερομηνία Λήξης σχεδίου: 31 Αυγούστου 2020

 

Εταίροι

Boreal Innovation ,France
Quarter Mediation, Netherlands
Asociaţia de Studii Socio-Economice, Romania
Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti, Romania
1o Vocational High School of Perama, Greece
Cookie Box, Spain