Ομάδες στόχοι

Το πρόγραμμα Robogenius απευθύνεται σε μαθητές είτε γενικού είτε επαγγελματικού Λυκείου και σε καθηγητές που ασχολούνται με τη ρομποτική στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Λόγω της συνεργασίας φορέων και σχολείων από διάφορες χώρες,  το σχέδιο αυτό έχει προστιθέμενη αξία για καθέναν από τους εταίρους που συμμετέχουν στη σύμπραξη. 
Γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται όχι μόνο η ανάπτυξη της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και η ανταλλαγή εμπειριών από την προσαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε διαφορετικά τοπικά/περιφερειακά/εθνικά περιβάλλοντα.