Σχετικά

Επειδή ένα από τα κυριότερα προβλήματα της τυπικής εκπαίδευσης είναι η υψηλή θεωρητικοποίηση , το κύριο ζητούμενο είναι να καταστήσουμε τους μαθητές ικανούς να έχουν έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης και να διαχωρίζουν τις μη ρεαλιστικές υποθέσεις εργασίας  ή/και αυτές που δεν επιβεβαιώνονται από την πραγματική ζωή από τις ρεαλιστικές και εφικτές.

Επίσης η γοργή ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και οι συνεχείς αλλαγές του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος απαιτούν την έναρξη της μαθησιακής διαδικασίας σε νεαρότερες ηλικίες, ώστε να αποκτήσουν τα άτομα προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές αλλαγές.