Διάχυση

Ενημερωτικά δελτία

  • 1ο Ενημερωτικό Δελτίο
  • 2ο Ενημερωτικό Δελτίο
  • 3ο Ενημερωτικό Δελτίο
  • 4ο Ενημερωτικό Δελτίο
  • 5ο Ενημερωτικό Δελτίο

Φυλλάδιο έργου

Τοπικά σεμινάρια διάχυσης  “ROBOtics Learning for empowering the new GENerations of EU Innovators”

ROBOGENIUS  Τελικά συνέδρια